ࡱ> KMJ[6bjbj=BΐΐL $$|0{{{%''''''x>'9{{{{{'`{ %{%@`) Pv0${{{{{{{''{{{{{{{{{{{{{{{{ :V Y H L S E N I E o poukzan sumy do vaky 2% zaplatenej dane zprjmov fyzickej osoby pod>a zkona . 595/2003 Z. z. o dani zprjmov vznen neskorach predpisov, ktorej bolo za zdaHovacie obdobie vykonan ro n z tovanie preddavkov na daH zprjmov zo zvislej innosti Rok : 2009Uvdza sa zdaHovacie obdobie, za ktor sa plat daH I. DAJE ODAGOVNKOVI Priezvisko a titul 01Meno Rodn slo (U cudzch at. prsluankov dtum narodenia.) 02 03 / Adresa trvalho pobytu alebo pobytu na zem SR, kde sa daHovnk obvykle zdr~iaval Ulica a slo 04PS Nzov obce 0506`tt 07 slo telefnu 08 Suma do vaky 2 % zaplatenej dane 09Zaplaten daH, zktorej sa vypo ta suma do vaky 2 % zaplatenej dane10Suma do vaky 2 % zo zaplatenej dane zr. 09 (min. 3,32 eura)Na r. 09 sa uvdza daHov povinnose daHovnka, zn~en odaHov bonus, vypo tan v roku (nie daH na hradu), vktorom sa podva toto vyhlsenie; uvdza sa riadok 03 z potvrdenia ozaplaten dane, ktor je s aseou tohto vyhlsenia. Na r. 10 sa uvdza suma zaokrhlen s presnose&(, . 0 P    j x кubSbG7h'`B*CJOJQJaJphhEnB*OJQJphh'`h'`B*OJQJph%h'`h'`B*CJOJQJaJph+h'`h'`5B*CJOJQJ\aJphh'`B*CJ OJQJaJ phh'`5B*OJQJ\phh'`B*CJOJQJaJph+h'`h'`5B*CJOJQJ\aJphh'`B*OJQJphh'`B*CJOJQJaJph%h'`5B*CJOJQJ\aJph(. 0 N P  $d$1$7$8$H$Ifa$gdEn$d1$7$8$H$a$2kd$$If+4 +a;d$1$7$8$H$If$d1$7$8$H$a$  & ( * , . 0 2 6 {{{{{{{$d$1$7$8$H$Ifa$gdEn$d1$7$8$H$a$Hkde$$If+0I(#I!4 +a+ytEnd$1$7$8$H$IfgdEn & > @ B P  Lִ֥|iiiiV%h'`5B*CJOJQJ\aJph%hEnh'`B*CJOJQJaJph%h'`5B*CJOJQJ\aJph+hEnh'`5B*CJOJQJ\aJphh'`5B*OJQJ\ph%h'`h'`B*CJOJQJaJphh'`h'`B*OJQJph%h'`h'`B*CJOJQJaJph+h'`h'`5B*CJOJQJ\aJph6 8 : < > @ B P | $d$1$7$8$H$Ifa$$d1$7$8$H$a$$d1$7$8$H$a$gdEnFf$d$1$7$8$H$Ifa$gdEn xx$d$1$7$8$H$Ifa$skd$$IfF40 "`!704 FaytEn  ||hhd$1$7$8$H$IfgdEn$d1$7$8$H$a$skd{$$IfF40 " !704 FaytEn ~jjd$1$7$8$H$IfgdEnd$1$7$8$H$If$d$1$7$8$H$Ifa$gdEn$d1$7$8$H$a$HkdW$$If+0I(#I!4 +a+ytEn }mVV$d$1$7$8$H$Ifa$gdEn$d1$7$8$H$a$kd$$If+r{ ,(#{]Th4 +a+ytEn w$d$1$7$8$H$Ifa$gdEn$d$1$7$8$H$If^a$gdEn d1$7$8$H$Hkd$$If+0{ {]4 +a+ytEnNTkW@$d$1$7$8$H$Ifa$gdKd$1$7$8$H$IfgdK$d$1$7$8$H$Ifa$gdK d1$7$8$H$okdP$$IfF0 .04 FaFytEnLNR djrz (FP.........00ݴʡ~~~|l]ʡJ%h'`5B*CJOJQJ\aJphh'`5B*OJQJ\phh'`B*CJOJQJaJphU%h'`5B*CJOJQJ\aJphh'`B*CJOJQJaJph%h'`h'`B*CJOJQJaJph+h'`h'`5B*CJOJQJ\aJph%h'`h'`B*CJOJQJaJph+h'`h'`5B*CJOJQJ\aJphh'`B*OJQJphfhv_$d$1$7$8$H$Ifa$gdKd$1$7$8$H$IfgdK$d$1$7$8$H$Ifa$gdK]kd4 $$If+Fh (#h  4 +a+ytKhj@.....zz$d$1$7$8$H$Ifa$gdK$d1$7$8$H$a$]kd $$If+Fh (#h  4 +a+ytKou na dve desatinn miesta, pri om tto suma nesmie bye ni~aia ako 3,32 eura. Dtum zaplatenia dane 11Z riadku 05 potvrdenia ozaplaten dane, ktor je s aseou vyhlsenia. Vprpade daHovho preplatku zro nho z tovania preddavkov na daH sa uvedie dtum 31. marec zdaHovacieho obdobia, vktorom sa toto vyhlsenie podva. II. DAJE O PRIJMATE=OVI Obchodn meno alebo nzov 12 VYDRA vidiecka rozvojov aktivitaSdlo obec, PS , ulica, slo 13 ierny Balog, 976 52, Hlavn 56Prvna forma Identifika n slo prijmate>a (I O/SID) 14 Ob ianske zdru~enie1535980672" Vyhlasujem, ~e uveden daje v tomto vyhlsen s pravdiv. V................................................ dHa............................... ....................................................... Podpis daHovnk ..00001 1V1d$1$7$8$H$If$d$1$7$8$H$Ifa$$d1$7$8$H$a$Hkd $$If+0I I4 +a+ytK00001 11V1X1:2>2222R3V3333446484446666sdTHTHhEnB*OJQJphh'`B*CJOJQJaJphhEn5B*OJQJ\phhKB*CJOJQJaJph(h'`h'`5B*CJOJQJaJph%h'`h'`B*CJOJQJaJph+h'`h'`5B*CJOJQJ\aJph%hEnh'`B*CJOJQJaJphh'`B*CJOJQJaJphh'`B*OJQJphh'`5B*OJQJ\phV1X1:2@222R3X33REkd $$If+0Z(#Z!4 +a+d$1$7$8$H$If$d1$7$8$H$a$Ekd_ $$If+09(#9!4 +a+3333333333|]$d$1$7$8$H$If^`a$gdK$Id$1$7$8$H$If^`Ia$gdK$d$1$7$8$H$If^`a$gdK$Jd$1$7$8$H$If^`Ja$gdKd$1$7$8$H$Ifd$1$7$8$H$If^ 333333333446484:466d1$7$8$H$gdEn$d1$7$8$H$a$Ff$d$1$7$8$H$If^a$gdK$d$1$7$8$H$Ifa$gdK;0P:pEn/ =!"#S$% Dpc$$If;!vh5#v:V +5/ 44 +a;$$If+!vh5I5!#vI#v!:V +,5I5!/ 44 +a+ytEn/$$If+!vh5j5n5T555555 5 5 5 5 5 5#vj#vn#vT#v:V +,,5j5n5T5/ / / 44 +a+ytEnkd$$If+Nj ,V?i!(#jnT<<<<4 +a+ytEn$$If!vh5!57#v!#v7:V F40+5!57/ / / 44 FaytEn$$If!vh5!57#v!#v7:V F40+5!57/ / / 44 FaytEn$$If+!vh5I5!#vI#v!:V +,5I5!/ 44 +a+ytEn$$If+!vh5{5]5T5h5#v{#v]#vT#vh#v:V +,,5{5]5T5h5/ / / 44 +a+ytEn$$If+!vh5{5]#v{#v]:V +,5{5]/ 44 +a+ytEn$$IfF!vh55.#v#v.:V F0,55./ / / / 44 FaFytEn$$If+!vh5h55#vh#v#v:V +,5h55/ / / / / 44 +a+ytK$$If+!vh5h55#vh#v#v:V +,5h55/ / / / 44 +a+ytK$$If+!vh5I5#vI#v:V +,5I5/ 44 +a+ytKy$$If+!vh595!#v9#v!:V +595!/ 44 +a+y$$If+!vh5Z5!#vZ#v!:V +5Z5!/ 44 +a+1$$If+!vh5Z5;55h505150515 15 05 15 05 15 1505151#vZ#v;#v#vh#v0#v1#v0#v 1#v 0#v 1#v 0#v 1#v0#v1:V +,5Z5;55h5051505 15 05 15 05 15051/ / / / / / / / / / / 44 +a+ytKkdU $$If+zZHAr4e !(#Z;h0101101011011DDDD4 +a+ytKf 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~OJQJ_HmHnHsHtHN`N Normlny dCJ_HaJmHsHtHFA F Predvolen psmo odsekuZi@Z 0Normlna tabu>ka4 l4a 0k 0 0 Bez zoznamu PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!nG\Qtheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuرMniP@I}úam[إ;du@IIcyI`+H{|._3t@ cy$11V*¥@CZmu)4Pc ϏȩH>MdKJ`r*L0 SbX*h{56./lS ֖/[- O ~uioLz^W/}R;9>֚/_tLKԀccV[ml.;xvWYp1ϡCzs] _Z-P EticE\ + 5M]Ś^'4c|97y! a!%f^=Stt<8%IX^|17/~QeOW!}foϞ߿{XxTiL$AA1cWr2g[10-LBTAߘbyǑC\ P>W'w(ZZ;YJ+\ӼJfNq{TooBQG]C'B;:vݡCQJ ȉ٢m_U:FΪ". ᇄ9f' U$8fe_*r0~ד <Q/ RV)@ߒӯaXnaE Eh^ǜ[|8h}Qvp7C;' }'W[4tDK(NiwQ6ίC|z[ &IU}./].-W kBm+] f$v{otp@2i}T7Nc@THNZ[K}nqR]c{oey;ck;) C cci:]pO&zL@[f_PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!nG\Qtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] L B L06 6 h.V1336 8@0( B S ?N YZ&([^uw!'(=>s{&')*ortu457:46PQSUxzvwy{) < K N ooMM !!""##$$%%&&''??* < K N '`EnKL N @4L @@ @@.UnknownG* Times New Roman5Symbol3. * Arial7.{ @CalibriA BCambria Math"FFcc!xxrH H 2$PEn2!xxPsi 2Psi 2Oh+'0h $ 0 <HPX`Psi 2NormalPsi 22Microsoft Office Word@ @@c՜.+,0 hp| H  Nzov !#$%&'()*,-./0123456789;<=>?@ACDEFGHILRoot Entry F@+ NData "R1Table+WordDocument=BSummaryInformation(:DocumentSummaryInformation8BCompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q